จังหวัดลำปาง หนุน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับ 13 อำเภอ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วจังหวัดสู้ภัยโควิด-19

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
—————————-
– จังหวัดลำปาง หนุน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับ 13 อำเภอ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วจังหวัดสู้ภัยโควิด-19

– วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับ 13 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 548,280 เมล็ด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผัก 6 ชนิด ได้แก่ มะเขือเทศ ผักกาดหัว พริกขี้หนู ถั่วฝักยาว แมงลัก และมะเขือเปราะ ให้ประชาชนจังหวัดลำปาง เพื่อสู้ภัยโควิด-19 โดยมีพัฒนาการอำเภอจากทุกอำเภอ เป็นตัวแทน รับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง การดำเนินการดังกล่าวเป็นการประสานงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งดำเนินการสนับสนุนแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้กับประชาชนตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้แก่ 77 จังหวัด ผ่านทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด
– จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ที่กำลังส่งผลกระทบต่อคนไทยทุกคน และประชาคมโลกในทุกมิติ นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา เห็นได้ว่า ทุกภาคส่วน ได้เร่งดำเนินมาตรการเยียวยาเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ในส่วนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการช่วยเหลือ โดยได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทยสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยตระหนักถึงการเป็นที่พึ่งของประชาชน และการเป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นแหล่งภูมิปัญญาทางการเกษตรมาอย่างยาวนาน จึงได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ผัก เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการสนับสนุนจากเครือข่ายทุกภาคส่วน ประกอบกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มีแผนปฏิบัติการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยส่งเสริมให้ประชาชนทั่วประเทศปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองอยู่ก่อนแล้ว กิจกรรมนี้แสดงให้เห็นว่า “ผัก” มีความสำคัญ คือเป็นอาหารและเป็นยาสามัญประจำบ้าน เมล็ดพันธุ์หนึ่งเมล็ดจึงมีค่าเทียบเท่ากับหนึ่งชีวิต เมื่อประชาชนได้รับเมล็ดพันธุ์ผัก จะช่วยให้ผู้รับมองเห็นคุณค่าของเมล็ดพันธุ์ สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการปลูกผักสวนครัว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน กระตุ้นให้คนไทยสู้ภัยโควิด–19 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
– ทั้งนี้ เมล็ดพันธุ์ผักดังกล่าว เป็นเมล็ดพันธุ์ชนิด OP (Open Breed) สามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้ และได้ผ่านการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การงอก จากห้องปฏิบัติการภายใต้มาตรฐานของมหาวิทยาลัยก่อนบรรจุส่งมอบ

(Visited 1 times, 1 visits today)