พช.ลำปาง ดำเนินการโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

# ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
—————————————–
– พช.ลำปาง ดำเนินการโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

– กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ดำเนินการโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
– วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
– ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวว่า บทบาทและหน้าที่ของแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ย่อมต้องถ่ายทอดความรู้ และขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชน/หมู่บ้านได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหลักการที่ว่า ยึดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเป้าหมายในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้ชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ช่วยเขาเพื่อให้เขาพัฒนาตนเอง และเพื่อสร้างความสุขให้ชุมชน พร้อมให้ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย
– โครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำหมู่บ้านมีความเข้าใจในหลักการ แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มพูนทักษะที่เหมาะสมในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ มาถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีอภิปรายร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563 ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 6 อำเภอ รวม 136 คน ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง อำเภองาว อำเภอเกาะคา อำเภอห้างฉัตร อำเภอสบปราบ และอำเภอแจ้ห่ม
โดยในวันแรกของการอบรมฯ ประกอบด้วย 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
2. ความเข้าใจการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน
3. กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน และแนวทางการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. สร้างพลังแกนนำชุมชน/บทบาทหน้าที่/ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)