พช.ลำปาง เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
———————————————–

– พช.ลำปาง เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

– วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือและวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับคณะกรรมการชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง เพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอและจังหวัด รวมทั้งสิ้น 50 คน

-ในการประชุมฯ ครั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดลำปาง ได้เน้นย้ำให้ อช./ผู้นำ อช. ร่วมกันน้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มาขยายผลและต่อยอดในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับทุกภาคส่วน รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนให้ อช./ผู้นำ อช. เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางโครงการโคก หนอง นา โมเดล และส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)