พช.ลำปาง ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

– วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พบปะ และให้แนวทางการพัฒนาอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรให้ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และเส้นแบ่งความยากจน เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำประชาชนและสร้างโอกาสกระจายรายได้ที่เกิดจากการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายของอำเภองาว จำนวน 30 ครัวเรือน
-ในการนี้นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ ทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว โดยดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ปรับทัศนคติการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมให้ความรู้และสาธิตการพัฒนาอาชีพ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)