พช. ลำปาง ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน

พช. ลำปาง ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
-วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสงัด หมื่นตาบุตร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (งบเพิ่มเติม) กิจกรรมคลินิกแก้จน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเครัวเรือนเป้าหมายให้มีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านป่าแข หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
-โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครัวเรือนยากจนอำเภอเมืองลำปาง จำนวน 6 ครัวเรือน อำเภอเกาะคา จำนวน 24 ครัวเรือน อำเภอสบปราบ จำนวน 2 ครัวเรือน อำเภอแม่ทะ จำนวน 5 ครัวเรือน รวมจำนวน 37 ครัวเรือน

(Visited 1 times, 1 visits today)