พช. ลำปาง เตรียมความพร้อม แก้ไขปัญหาความยากจน 

พช. ลำปาง เตรียมความพร้อม แก้ไขปัญหาความยากจน
-วันที่ 16 สิหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมงาน ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ (งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน) และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรให้ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และเส้นแบ่งความยากจน (งบพัฒนาจังหวัด) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการให้บรรลุตามเป้าหมาย ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)