ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติ คัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติ คัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะฯ ดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติ คัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ บ้านแม่กองปิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
-ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการดำเนินกิจกรรมฯ ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านรวมกองทุนชุมชน และจัดตั้งเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อให้ครัวเรือนที่เป็นสมาชิก รวมหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ลดภาระการเป็นหนี้ซ้ำซ้อน และสามารถบริหารจัดการชีวิตให้อย่างมีความสุข ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)