ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่นฯ และการประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่นฯ และการประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562
-วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะฯ ดำเนินการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่นฯ ณ บ้านต้นต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และการประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ อบต. พิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
-ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง และนางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ เข้าร่วมการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดถึงการใช้สารสนเทศเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)