พช. ลำปาง จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion : OPC)

– พช. ลำปาง  จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion : OPC)

– วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  เวลา  09.00 น. นายประจวบ  กันธิยะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion : OPC) เพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion: OPC) จังหวัดลำปาง  โดยมีนางศลิษา  ม่วงใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องวังธาร  โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)