ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานพัฒนาชมุชนจังหวัดลำปาง


»    ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

 •  มาตรา 7 (1) โครงการและการจัดการองค์กร

 โครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

โครงสร้างการจัดหน่วยงาน และอำนาจหน้าที่วิธีการทำงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัดลำปาง

โครงสร้างและอัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในสำนักงานพัฒนาชุมชน ที่ 08/2562 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงาน ปี 2562

 • มาตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

อนุสนธิคำสั่งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ที่ 014/2561  ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ที่ 008/2563  ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2563

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2562

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2563

 • มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อ

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

 • มาตรา 7 (4) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง

4.1  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหาร และการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2536 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539

4.2 ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยมาตรการการควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552

4.3 ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2551

4.4 ระเบียบว่าด้วยการลาไปศึกษาเพิ่มเติมของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

»    ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 • มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณา

ระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ.2533 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

 • มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564

แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี  (พ.ศ.2560 – 2564)

นโยบายการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปี 2558 นายอภิชาติ โตดิลกเวชชน์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คนที่ 27

แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

 • มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1 – 2)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3 – 4)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3 – 4) เพิ่มเติม

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 256

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฏาคม 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2562

-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2562

-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2562

-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2562

-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2563

-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2563

-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2563

-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2563

-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2563

 • มาตรา 9 (4) คู่มือ หรือคำสั่ง

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

 1. เอกสาร กข.คจ
 2. เอกสารสัมมาชีพชุมชน
 3. เอกสารสถาบันการจัดการชุมชน
 4. เอกสารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
 5. เอกสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 6. เอกสารอื่น ๆ
 7. แบบฟอร์มต่าง ๆ 
 8. คลังความรู้/บทความ
 9. CDD LP E-SERVICE รวบรวมกระบวนการสนับสนุนการทำงาน เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
 10. คู่มือ โคก หนอง นา
 11. คู่มือ TPMAP Logbook
 12. Cookbook กองทุนชุมชน
 13. คู่มือการประเมินศักยภาพทุนชุมชน ตามหลักธรรมาภิบาล
 • มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

 • มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

 • มาตรา 9 (7) มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการ 

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

 • มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด

8.1  ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
8.2 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
8.3 ระเบียบขั้นตอนการให้บริการตาม พรบ.อำนวยความสะดวก


»    การประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
–  แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
–  ผลการประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)