@ลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐในระดับจังหวัด

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐในระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๕ คน ประกอบด้วยคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัด (คสป.) และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของ คสป. การออกแบบ การวางแผนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐจังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมการพัฒนาชุมชน นายกู้เกียรติ ญาติเสมอ ผอ.กลุ่มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

(Visited 1 times, 1 visits today)