นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบโล่รางวัลให้แก่หมุู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัดและอำเภอ และกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ >>>