เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสาวศศิธร อินทกุล

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดลำปาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปางทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย กิจกรรมหลัก สงเคราะห์และสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อการดำรงชีพของกลุ่มประชากรผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมย่อย ลำปาง ปันสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรม การส่งเสริมและพัมนาศักยภาพภมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (e-bidding)

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP กิจกรรมจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 39 ผลิตภัณฑ์

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ที่ ลป 0019.4/ว18802 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอส่งประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้น (จปฐ.) ผู้บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุนในการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ดีเด่น ประจำปี 2561

ที่ ลป 0019.3/18776 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมงบประมาณ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง (เมืองปาน)

ที่ ลป 0019.3/ว18722 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 : มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2561 (กิจกรรมรับโล่)