Archives: ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.1/ว10153 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) และนักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่ม/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน/นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ

(18/04/2561)

ที่ ลป 0019.1/ว634 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง การสำรวจข้อมูลความเชี่ยวชาญและความสนใจในการทำงานของข้าราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบบริการของศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงวัยเข้าสู่งาน

(17/04/2561)