Archives: ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.1/ว401 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 เรื่องโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการเงิน การคลังระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(07/01/2562)