Archives: ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.4/ว18802 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอส่งประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้น (จปฐ.) ผู้บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุนในการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ดีเด่น ประจำปี 2561

(18/07/2561)

ที่ ลป 0019.3/18776 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การดำเนินกิจกรรมงบประมาณ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง (เมืองปาน)

(18/07/2561)