ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพัฒนาหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์สู่สากล กิจกรรมย่อยที่ 1.5 การบันทึกวีดิโอเทปและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทีวีและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 สิงหาคม 2562 /

09:30 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP คลัสเตอร์อาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์ไส้อั่วและแหนม โดยโรงเรียน OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 สิงหาคม 2562 /

09:26 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP คลัสเตอร์อาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์กะละแมและข้าวแต๋น โดยโรงเรียน OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 สิงหาคม 2562 /

09:24 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0019.2/ว40029 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจและคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเข้ารับการอบรมเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน

09 สิงหาคม 2562 /

11:58 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.4/ว40001 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง การประเมินความพึงพอใจการใช้อินเทอร์เน็ต โปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562

09 สิงหาคม 2562 /

11:52 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0019.3/ว39934 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) (**นายอำเภอทุกอำเภอ**)

09 สิงหาคม 2562 /

09:22 น. /

ดาวน์โหลด