คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0019.3/ว10785 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 เรื่อง การประชุมสร้างความเข้าใจโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Confercnce)

(22/04/2562)

ที่ ลป 0019.1/ว10529 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่อง ขอเชิยประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เฉพาะอำเภอเกาะคา, งาว, เถิน, และอำเภอแจ้ห่ม)

(22/04/2562)