ที่ ลป 0019.3/ว45861 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง ยืนยันการลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ (L- camp) โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP senior กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ภาคเหนือ ประเทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก (เฉพาะอำเภอเมืองลำปาง เกาะคา และแจ้ห่ม)

18 ตุลาคม 2562 /

14:05 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.3/ว45847 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศราบกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

18 ตุลาคม 2562 /

12:51 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.3/ว45845 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้โปรแกรมประยุต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) สำหรับศูนย์สาธิตการตลาด (เฉพาะอำเภอเมืองลำปาง ห้างฉัตร และวังเหนือ)

18 ตุลาคม 2562 /

12:47 น. /

ดาวน์โหลด