คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ที่ ลป0019.1/25461 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Funcion based)

(18/10/2560)