ด่วนที่สุด ที่ ลป 0019.3/38319 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เฉพาะอำเภอห้างฉัตร)

22 กรกฎาคม 2562 /

15:40 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0019.3/38316 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เฉพาะอำเภองาว)

22 กรกฎาคม 2562 /

15:39 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0019.3/38315 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เฉพาะอำเภอเมืองลำปาง)

22 กรกฎาคม 2562 /

15:38 น. /

ดาวน์โหลด