คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.3/ว612 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์”โครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่” และ “โครงการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล”

(17/04/2562)

ที่ ลป 0019.2/ว615 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

(17/04/2562)