คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.3/ว4991 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (เฉพาะอำเภอเกาะคา และอำเภอแจ้ห่ม)

(18/02/2562)

ที่ ลป 0019.3/ว4887 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน”

(15/02/2562)

ที่ ลป 0019.4/ว4883 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (นายอำเภอทุอำเภอ ยกเว้นอำเภอแม่เมาะ เสริมงาม สบปราบ และแม่พริก)

(15/02/2562)