ที่ ลป 0019.2/ว4598 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน สำหรับไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อการเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน

26 กุมภาพันธ์ 2563 /

14:44 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.3/ว4590 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรม “สัมมนาผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น” ประจำปี 2563 (เฉพาะอำเภอเมืองลำปาง งาว แจ้ห่ม ห้างฉัตร และเมืองปาน)

26 กุมภาพันธ์ 2563 /

14:43 น. /

ดาวน์โหลด