ที่ ลป 0019.2/ว8197 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ ลป 0019.2/ว8197 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

09 เมษายน 2563 /

11:31 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.3/ว7948 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Voucher เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับวิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน

07 เมษายน 2563 /

09:32 น. /

ดาวน์โหลด