ที่ ลป 0019.1/ว40391 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการแต่งตั้ง (ย้าย) เลขประจำตัวผู้ประสงค์เข้ารับการแต่งตั้ง (ย้าย) สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณาข้อเสนอวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม ในการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการผู้ช่วยฯ กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

15 สิงหาคม 2562 /

09:28 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.4/ว40378 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เรื่อง การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เฉพาะอำเภอเมืองลำปาง, เกาะคา, แม่ทะ, และอำเภอสบปราบ)

14 สิงหาคม 2562 /

16:17 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.4/ว40312 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เรื่อง การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรให้ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และเส้นแบ่งความยากจน (ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอแม่เมาะ)

14 สิงหาคม 2562 /

09:43 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0019.2/ว40301 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการจัดทำแผน และการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอ และตำบล

14 สิงหาคม 2562 /

08:54 น. /

ดาวน์โหลด