ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศอำเภอห้างฉัตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านปางม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)

(31/08/2561)

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8เส้นทาง กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน

(15/08/2561)

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8เส้นทาง กิจกรรมยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก

(15/08/2561)

ประกาศ จังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมออกแบบและจัดทำสื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว

(15/08/2561)