ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรม การส่งเสริมและพัมนาศักยภาพภมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (e-bidding)

(31/05/2561)

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP กิจกรรมจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 39 ผลิตภัณฑ์

(25/05/2561)

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 จ้างออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 39 ผลิตภัณฑ์ และจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 39 ผลิตภัณฑ์

(02/05/2561)