ข่าวประชาสัมพันธ์

#ลำปางปลายทางฝัน#  วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.  นายก่อพงษ์  โกมลรัตน์  ผู้ตรวจราชการกรม การพัฒนาชุมชน  ประธานกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ณ ชุมชนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง

#ลำปางปลายทางฝัน# วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ณ บ้านแม่แจ๋ม ม.1 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

#ลำปาง ปลายทางฝัน# นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านต้นต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

“เดินหน้า ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข” นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับส่งเสริมอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 ตามโครงการ “ลำปาง ปันสุข”

#ลำปางปลายทางฝัน# วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดลำปาง ดำเนินการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ในพื้นที่ บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ