ข่าวประชาสัมพันธ์

“เดินหน้า ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข” นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับส่งเสริมอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 ตามโครงการ “ลำปาง ปันสุข”

#ลำปางปลายทางฝัน# วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. จังหวัดลำปาง ดำเนินการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ในพื้นที่ บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ

“เดินหน้า ลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข” นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับส่งเสริมอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ตามโครงการ “ลำปาง ปันสุข”

#ลำปาง ปลายทางฝัน # วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดประชุมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน(จปฐ./ กชช.2ค) แก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด

#ลำปาง ปลายทางฝัน # วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดประชุมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาชุมชน(จปฐ./ กชช.2ค) แก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด