ข่าวประชาสัมพันธ์

#ลำปาง# พัฒนาการจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุ เครืองาม กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 และ16