โครงสร้าง/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

นางสาวศศิธร อินทกุล

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสงัด หมื่นตาบุตร

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางนัฏยา สัมฤทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

*************

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)

นายสุกิจ อยู่นิยม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอุดรพันธ์ ปกเขียว

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางศลิษา ม่วงใหม่

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางฉันทนา อรุณรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นายวรศักดิ์ สันชมภู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางสุรีย์มาศ กล่อมกมล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มฯ)

นางวิลัยลักษณ์ ม่วงงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชัยยงค์ น้อยสะปุ๋ง

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

************************

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวพัชราภา เขื่อนแปด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นายสุทธิเกียรติ จันทพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวนิดา สิงห์แก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ฝ่ายอำนวยการ

นางวาสนา ชัยชนะทอง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นาวสาวพิริยา ตันวัชรพันธ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางบุปผา คันธะรส

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพรวรรณ์ ปัญต๊ะบุตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรัตนาภรณ์ การสมพรต

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวศิริพร มะโนคำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางณฐมน เครือตัน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรัตน์ติกาล สุวรรณ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายมนู ศิลปชัย

พนักงานขับรถยนต์

(Visited 7 times, 1 visits today)