โครงสร้าง/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

นายชาตรี ธินนท์

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสงัด หมื่นตาบุตร

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางนันทนา องอาจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นายสุกิจ อยู่นิยม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุดารัตน์ ล่ำงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)

นายอุดรพันธ์ ปกเขียว

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางศลิษา ม่วงใหม่

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายวรศักดิ์ สันชมภู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางวิลัยลักษณ์ ม่วงงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นายสมัย สารสิงทา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชำนาญ ตาสี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจินตนา สายสอน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชัยยงค์ น้อยสะปุ๋ง

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางวนิดา สิงห์แก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นายทินกร มาชม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนงค์รัก ภาคบุญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ฝ่ายอำนวยการ

นางนัฏยา สมฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นาวสาวพิริยา ตันวัชรพันธ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางพรวรรณ์ ปัญต๊ะบุตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางณฐมน เครือตัน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรัตนาภรณ์ การสมพรต

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวศิริพร มะโนคำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวดรุณี เครือปาละ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายชาญยุทธ มั่นคง

พนักงานขับรถยนต์

(Visited 7 times, 1 visits today)