พช.ลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563

#ลำปาง “สุข…ทุกด้าน”#
——————————————————
– พช.ลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563

– วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
– ในการประชุมฯ ครั้งนี้ สำนักงานเลขานุการ อกส.จ. ได้นำเสนอโครงการที่สมาชิกยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปางพิจารณา ดังนี้
– ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 16 โครงการ วงเงินเสนอขอทั้งสิ้น 2,950,100 บาท
– ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 10 โครงการ วงเงินเสนอขอทั้งสิ้น 1,211,560 บาท
– รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ วงเงินเสนอขอทั้งสิ้น 4,161,660 บาท
โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สตรี และยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพสตรีในทุกมิติ

(Visited 1 times, 1 visits today)