พช. ลำปาง… ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

พช. ลำปาง… ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องการสนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการ หรือการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้ทุนทางสังคมและฐานทรัพยากรในพื้นที่ อันนำไปสู่การอนุรักษ์สืบทอด และใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน บูรณาการทำงานการพัฒนาเครือข่ายที่นำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่และท้องถิ่น สามารถสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นต่อไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)