ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การคัดเลือกคน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ปี 2562

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การคัดเลือกคน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ปี 2562
-วันที่ 8 สิงหาคมคม 2562 เวลา 09.30 น. นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะฯ ดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติคัดเลือกเชิดชูเกียรติกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในระดับพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
– ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว พบปะให้กำลังใจทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลวังทรายคำ
เวลา 13.00 น. ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ณ ที่ทำการกลุ่มเพาะเห็ด บ้านขอเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)