พช.ลำปาง – ออกหน่วยบริการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ 

พช.ลำปาง – ออกหน่วยบริการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่
-วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
นำส่วนราชการออกหน่วยบริการตามโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่” เพื่อให้บริการประชาชนในระดับพื้นที่ตลอดจนสำรวจความต้องการ ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง ประชาชน เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการ ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
-ในการนี้นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง ออกหน่วยบริการให้คำปรึกษางานพัฒนาชุมชน งานบริการข้อมูล จปฐ. กชช. 2ค งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ การส่งเสริมอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพ /กลุ่ม OTOP กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต สนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่าย การสาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์

(Visited 1 times, 1 visits today)