พช. ลำปาง# ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด 

พช. ลำปาง# ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด
-วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง  ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด และคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมในบทบาทเลขานุการคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดลำปาง
– เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน ดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562 โดยใช้กลไกตามนโยบายสานพลังประชารัฐ ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจชุมชนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาต่อยอดกลุ่มเป้าหมายในเชิงธุรกิจ ใน 3 กลุ่มงาน (เกษตร,แปรรูปผลิตภัณฑ์,ท่องเที่ยวโดยชุมชน)

(Visited 1 times, 1 visits today)