#ลำปางปลายทางฝัน # พช.ลำปาง สนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562

#ลำปางปลายทางฝัน # พช.ลำปาง สนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562

– วันที่ 13  มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม

– นางศลิษา ม่วงใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม ในการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนงานภารกิจต่าง ๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด และได้พบปะให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม  ซึ่งเข้ารับฟังการชี้แจงการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2562 พร้อมติดตั้งและทดลองบันทึกข้อมูล โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ให้การสนับสนุน แนะนำการติดตั้งและทดลองบันทึกข้อมูลฯ ในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)