#ลำปางปลายทางฝัน# พช. สำรวจพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเด่น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้วยอัตลักษณ์ล้านนาเชิงสร้างสรรค์พัฒนาเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมไมซ์

#ลำปางปลายทางฝัน# พช. สำรวจพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเด่น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้วยอัตลักษณ์ล้านนาเชิงสร้างสรรค์พัฒนาเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมไมซ์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางศลิษา ม่วงใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง และนายสงัด หมื่นตาบุตร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้การต้อนรับนางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี กรมการพัฒนาชุมชน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินการสำรวจพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้วยอัตลักษณ์ล้านนาเชิงสร้างสรรค์พัฒนาเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมไมซ์ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) ณ บ้านแม่แจ๋ม หมู่ที่ 7 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน และชุมชนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน/เมืองลำปาง และผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)