#ลำปางปลายทางฝัน # จังหวัดลำปางเคลื่อนที่บริการประชาชน พื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

#ลำปางปลายทางฝัน # จังหวัดลำปางเคลื่อนที่บริการประชาชน พื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
วันที่​ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำส่วนราชการออกหน่วยบริการตามโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่” เพื่อให้บริการประชาชนในระดับพื้นที่ ตลอดจนสำรวจความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง ประชาชน เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการ
ในการนี้นางศลิษา ม่วงใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดลำปาง​ มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ​ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอเกาะคา ออกหน่วย บริการให้คำปรึกษางานพัฒนาชุมชน อาทิงานบริการข้อมูล จปฐ. กชช.2ค งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ การส่งเสริมอาชีพและการรวมกลุ่ม อาชีพ /กลุ่ม OTOP การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) สนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่าย การสาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์ และกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ บ้านโป่งร้อน​ หมู่ที่ 1 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)