#ลำปางปลายทางฝัน #  พช.ลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2562

#ลำปางปลายทางฝัน #  พช.ลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2562

-วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง และโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

-โดยมีโครงการที่เสนอพิจารณาจำนวน 18 โครงการ วงเงินเสนอขอทั้งสิ้น 2,373,150 บาท แบ่งเป็นประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 14 โครงการ วงเงินเสนอขอ 1,932,350 บาท และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 4 โครงการ วงเงินเสนอขอ 440,800 บาท

-ในการนี้นางศลิษา ม่วงใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง เสนอผลการดำเนินงาน และการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)