#ลำปางปลายทางฝัน #   พช.ลำปาง ติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2562 ผ่านระบบ TV. พช.

#ลำปางปลายทางฝัน #   พช.ลำปาง ติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2562 ผ่านระบบ TV. พช.

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้นางศลิษา ม่วงใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางอุทัยวรรณ   มินสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2562 ผ่านระบบ TV.พช. เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อสั่งการ และการขับเคลื่อนงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)