#ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข # พช.ลำปางเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

#ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข # พช.ลำปางเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ม่วงใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานทุกอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ การขับเคลื่อนวาระการพัฒนาจังหวัดลำปาง “ลำปาง ปันสุข” ปี 2562 กลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2560 / ปี พ.ศ.2561 และผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน ดำเนินการส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรให้ครัวเรือนเป้าหมายดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้มีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้

(Visited 1 times, 1 visits today)