#ลำปางปลายทางฝัน# จังหวัดลำปาง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในจังหวัด

#ลำปางปลายทางฝัน #  จังหวัดลำปาง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในจังหวัด ครั้งที่ 1/2562  เพื่อสร้างความเข้าใจคณะทำงานฯในการให้ความรู้ และส่งเสริมการออม ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการฯ

โครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.  มีวัตถุประสงค์ดังนี้

– เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรืออยู่นอกระบบบำเหน็จบำนาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนที่มีนายจ้างจ่ายสมทบ ได้ออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณ

– เพื่อสร้างหลักประกันให้กับชีวิตในยามที่ไม่มีรายได้ประจำ

– เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ในการนี้นางศลิษา ม่วงใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)