#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี# จังหวัดลำปาง พิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 #กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี# จังหวัดลำปาง วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศลิษา ม่วงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง (อกส.จ.ลำปาง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกกองทุนฯ ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ในวันนี้มีโครงการที่ยื่นเสนอจาก ๖ อำเภอ จำนวน ๑๒๐ โครงการ จำนวน ๑๕,๙๐๖,๖๓๕ บาท แยกเป็น ๑. ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ๑๑๖ โครงการ จำนวน ๑๕,๒๓๗,๓๓๔ บาท และ ๒. ประเภทเงินอุดหนุน ๔ โครงการ จำนวน ๖๖๙,๓๐๒ บาท โดยมีนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอที่รับผิดชอบมาร่วมให้ข้อมูลด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)