เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสาวศศิธร อินทกุล

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดลำปาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0019.2/ว28395 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธสาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561