เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางศลิษา ม่วงใหม่

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดลำปาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

บริการของเรา