เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางศลิษา ม่วงใหม่

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ที่ ลป 0019.1/0523 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานจ้างโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD)โดยโรงเรียน OTOP (เฉพาะอำเภอแม่ทะ)

ที่ ลป 0019.1/0521 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานจ้างโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด (เฉพาะอำเภอห้างฉัตร)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัด กิจกรรมย่อยที่4 เทศกาลท่องเที่ยวดอกเสี้ยวบานและท่องเที่ยวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Online/Offline/Platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)