เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสาวศศิธร อินทกุล

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดลำปาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Online/Offline/Platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0019.3/ว26869 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) (นายอำเภอทุกอำเภอยกเว้น งาว เกาะคา และเมืองปาน)

ที่ ลป 0019.1/ว1768 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น และรายการก่อสร้างอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อำเภอเมืองลำปาง, แม่ทะ, แจ้ห่ม)