เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางศลิษา ม่วงใหม่

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ที่ ลป 0019.3/ว4887 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน”

ที่ ลป 0019.4/ว4883 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (นายอำเภอทุอำเภอ ยกเว้นอำเภอแม่เมาะ เสริมงาม สบปราบ และแม่พริก)

ที่ ลป 0019.1/4873 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการติดตามและศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (เฉพาะอำเภอเกาะคา)

ที่ ลป 0019.1/4870 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การติดตามและศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (เฉพาะอำเภอเมืองลำปาง)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัด กิจกรรมย่อยที่4 เทศกาลท่องเที่ยวดอกเสี้ยวบานและท่องเที่ยวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Online/Offline/Platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)