เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางศลิษา ม่วงใหม่

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ที่ ลป 0019.3/ว612 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์”โครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่” และ “โครงการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล”

ที่ ลป 0019.2/ว615 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัด กิจกรรมย่อยที่4 เทศกาลท่องเที่ยวดอกเสี้ยวบานและท่องเที่ยวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Online/Offline/Platform ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)