เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสาวศศิธร อินทกุล

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดลำปาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปาง ทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย กิจกรรมหลัก สงเคราะห์และสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อการดำรงชีพของกลุ่มประชากรผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมย่อย ลำปาง ปันสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปางทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย กิจกรรมหลัก สงเคราะห์และสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อการดำรงชีพของกลุ่มประชากรผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมย่อย ลำปาง ปันสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรม การส่งเสริมและพัมนาศักยภาพภมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (e-bidding)

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ที่ ลป 0019.3/ว20744 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561